Νέα Προκήρυξη

Το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ δυνάμει της από 9-7-2018 και αρ.πρωτ.: 115615/Ζ1 απόφασης Ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4485/17(Α'114) οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίππλωμα Σπουδών με τίτλο " Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων"/"Αpplied Risk Management" στις ειδικεύσεις:

1. Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων/Applied Risk Management

2. Εσωτερικός Έλεγχος/Internal Audit


Σας καλωσορίζουμε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ "Applied Risk Management" με ειδικεύσεις τις «Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων»/"Risk management" και «Εσωτερικό Έλεγχο»/ "Internal Audit" που προσφέρει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι μικτή, δηλαδή πραγματοποιείται τόσο με τη χρήση συμβατικού συστήματος(διδασκαλία σε αίθουσα) όσο και με τη χρήση μεθόδων εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.

Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η διαχείριση κεφαλαίων, η διαχείριση κινδύνων και ο εσωτερικός έλεγχος. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός των γνωστικών αντικειμένων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης, των ποσοτικών μεθόδων και του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, σε συνάρτηση με τα εξειδικευμένα και επίκαιρα θέματα του εσωτερικού ελέγχου. Η απελευθέρωση και το άνοιγμα των αγορών, η κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών, τα προϊόντα και οι δραστηριότητες, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική επέκταση και τις εξελίξεις στο τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας, δημιουργούν ευκαιρίες για την ανάπτυξη των εταιρειών ενώ παράλληλα οδηγούν στην αύξηση των κινδύνων και της πολυπλοκότητας των εταιρειών. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία τη διασφάλιση της βιώσιμης λειτουργίας και προστασίας των περιουσιακών στοιχείων κάθε εταιρείας. Μάλιστα, ο εσωτερικός έλεγχος αναδεικνύεται σε βασικό στοιχείο της λειτουργίας της εταιρείας. Ο ελεγκτής πρέπει να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες, επάρκεια και εμπειρία, προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή του.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της διαχείρισης κεφαλαίων και της διαχείρισης κινδύνων, η ανάπτυξη γνώσεων στα νέα δεδομένα της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις αποτελεσματικά και να ηγούνται στο δυναμικό και ανταγωνιστικό τοπίο των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Οι απόφοιτοι του προγράμματος  θα μπορούν να απασχοληθούν στις διευθύνσεις διαχείρισης κινδύνου τραπεζικών οργανισμών και μεγάλων επιχειρήσεων και γενικότερα στις οικονομικές διευθύνσεις ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών. Περαιτέρω το ΠΜΣ που αναφέρεται στον εσωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων και οργανισμών, ο οποίος εφαρμόζεται με βάση τους κινδύνους που ταυτοποιούνται με κάθε επιχείρηση(risk based audit), έχει ως επιδίωξη την παροχή συνεκτικής γνώσης για τον εσωτερικό έλεγχο, τον εμπλουτισμό των γνώσεων κάθε συμμετέχοντα με σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να απασχοληθούν με επιτυχία στις διευθύνσεις εσωτερικού ελέγχου κάθε μορφής επιχειρήσεων και οργανισμών.

Οι ειδικεύσεις "Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων"/"Risk Management" και "Εσωτερικός Έλεγχος"/"Internal Audit" που διεξάγονται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων"/" Applies Risk Management" υλοποιήθηκαν με επιτυχία κατά τα έτη 2015-2017 στο πλαίσιο του ΠΜΣ "Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων"  με τις αντίστοιχες ειδικεύσεις (http://www.ddomo-riskmanagement.econ.uoa.gr / http://www.ddomo-ia.econ.uoa.gr/ )

Στην ιστοσελίδα του προγράμματός μας θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Σας ευχόμαστε ολόψυχα να γίνετε και εσείς σύντομα μέλος της κοινότητας των αποφοίτων μας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.