Έναρξη υποβολής Αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/ Applied Risk Management» με κατευθύνσεις:

  1. Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων/ Risk Management και
  2. Εσωτερικός Έλεγχος/ Internal Audit

 

ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων, για εγγραφή στο νέο κύκλο Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους  2019-2020.   Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 15 Ιουνίου 2019.

Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για το MSc in Applied Risk Management μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Μέσω αποστολής e-mail στη διεύθυνση appliedriskmgt[at]econ.uoa[dot]gr στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την αίτηση υπογεγραμμένη καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική Προκήρυξη.
  2. Ταχυδρομικώς ή δια ζώσης  στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, στη διεύθυνση:
    Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 504, Αθήνα Τ.Κ. 105 59.

 

Προκήρυξη ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων"

Prokiryxi_MSc_Applied_2019-2020.pdf

Αίτηση συμμετοχής για τη Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων:

Risk_Management_Application_2019-2020.docx

Αίτηση συμμετοχής για τον Εσωτερικό Έλεγχο / Application form for Internal Audit:

MSc_Internal_Audit_Application_2019.docx

29/03/2019

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 15 Απριλίου 2019

Ο νέος κύκλος υποβολής Αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/ Applied Risk Management» με κατευθύνσεις:

  1.  Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων/ Risk Management και
  2. Εσωτερικός Έλεγχος/ Internal Audit

θα εκκινήσει στις 15 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ.: 210 368 9465, 9433 και e-mail: appliedriskmgt[at]econ.uoa[dot]gr). Η Προκήρυξη καθώς και η Φόρμα Αίτησης Συμμετοχής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

 

 

 

 

 

13/03/2019

Ανακοίνωση για το Νέο κύκλο Αιτήσεων

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/ Applied Risk Management, με τις κατευθύνσεις:

  1. Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων και
  2. Εσωτερικός Έλεγχος

ανακοινώνει ότι η έναρξη υποβολής Αιτήσεων για το νέο κύκλο Σπουδών του Προγράμματος, που αφορά στο ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, αναμένεται να εκκινήσει έως το τέλος Μαρτίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ.: 210 368 9465, 9433 και e-mail: appliedriskmgt[at]econ.uoa[dot]gr). Η Προκήρυξη καθώς και η Φόρμα Αίτησης Συμμετοχής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ εντός του τρέχοντος μηνός.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Scientific Committee of the MSc Program in Applied Risk Management, with specializations in:

1. Risk Management and

2. Internal Audit

announces that the application period for the new academic year 2019-2020, is expected to begin by the end of March, 2019.

For more information, please contact the Secretariat of the MSc Program (tel.: 210 368 9465, 9433 and e-mail: appliedriskmgt@econ.uoa.gr). The Proclamation and the Application Form will be posted on the website within the current month.

Γενικές Πληροφορίες Προγράμματος

Σας καλωσορίζουμε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ "Applied Risk Management" με ειδικεύσεις τις «Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων»/"Risk management" και «Εσωτερικό Έλεγχο»/ "Internal Audit" που προσφέρει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι μικτή, δηλαδή πραγματοποιείται τόσο με τη χρήση συμβατικού συστήματος(διδασκαλία σε αίθουσα) όσο και με τη χρήση μεθόδων εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.

Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η διαχείριση κεφαλαίων, η διαχείριση κινδύνων και ο εσωτερικός έλεγχος. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός των γνωστικών αντικειμένων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης, των ποσοτικών μεθόδων και του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, σε συνάρτηση με τα εξειδικευμένα και επίκαιρα θέματα του εσωτερικού ελέγχου. Η απελευθέρωση και το άνοιγμα των αγορών, η κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών, τα προϊόντα και οι δραστηριότητες, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική επέκταση και τις εξελίξεις στο τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας, δημιουργούν ευκαιρίες για την ανάπτυξη των εταιρειών ενώ παράλληλα οδηγούν στην αύξηση των κινδύνων και της πολυπλοκότητας των εταιρειών. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία τη διασφάλιση της βιώσιμης λειτουργίας και προστασίας των περιουσιακών στοιχείων κάθε εταιρείας. Μάλιστα, ο εσωτερικός έλεγχος αναδεικνύεται σε βασικό στοιχείο της λειτουργίας της εταιρείας. Ο ελεγκτής πρέπει να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες, επάρκεια και εμπειρία, προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή του.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της διαχείρισης κεφαλαίων και της διαχείρισης κινδύνων, η ανάπτυξη γνώσεων στα νέα δεδομένα της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις αποτελεσματικά και να ηγούνται στο δυναμικό και ανταγωνιστικό τοπίο των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Οι απόφοιτοι του προγράμματος  θα μπορούν να απασχοληθούν στις διευθύνσεις διαχείρισης κινδύνου τραπεζικών οργανισμών και μεγάλων επιχειρήσεων και γενικότερα στις οικονομικές διευθύνσεις ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών. Περαιτέρω το ΠΜΣ που αναφέρεται στον εσωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων και οργανισμών, ο οποίος εφαρμόζεται με βάση τους κινδύνους που ταυτοποιούνται με κάθε επιχείρηση(risk based audit), έχει ως επιδίωξη την παροχή συνεκτικής γνώσης για τον εσωτερικό έλεγχο, τον εμπλουτισμό των γνώσεων κάθε συμμετέχοντα με σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να απασχοληθούν με επιτυχία στις διευθύνσεις εσωτερικού ελέγχου κάθε μορφής επιχειρήσεων και οργανισμών.

Οι ειδικεύσεις "Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων"/"Risk Management" και "Εσωτερικός Έλεγχος"/"Internal Audit" που διεξάγονται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων"/" Applies Risk Management" υλοποιήθηκαν με επιτυχία κατά τα έτη 2015-2017 στο πλαίσιο του ΠΜΣ "Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων"  με τις αντίστοιχες ειδικεύσεις (http://www.ddomo-riskmanagement.econ.uoa.gr / http://www.ddomo-ia.econ.uoa.gr/ )

Στην ιστοσελίδα του προγράμματός μας θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Σας ευχόμαστε ολόψυχα να γίνετε και εσείς σύντομα μέλος της κοινότητας των αποφοίτων μας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.